Op zoek naar hulp bij bedrijfshulpverlening of wilt u gewoon de beste optie voor uw bedrijf?

 U zit nergens aan vast, volledig vrijblijvend.

U betaalt eenmalig €14,95 administratiekosten aan de partner als u op de besparing ingaat.

Wij onderzoeken al de beste   opties echt gratis.

Bedrijfshulpverlening, waar moet ik nu op letten als ondernemer?

Vandaar dat we het u gemakkelijk willen maken. Dit is de MEGA kennisbank over bedrijfshulpverlening, vooral gericht op MKB & ZZP.

BHV

In Nederland zijn er ruim 500.000 arbeidsongevallen per jaar. Om de gevolgen van ongelukken en brand te beperken is elke werkgever verplicht om bedrijfshulpverleners te hebben. Bedrijfshulpverlening (of BHV) houdt in dat werknemers zelf georganiseerde hulp kunnen bieden bij een calamiteit binnen de organisatie. Bedrijfshulpverleners komen in actie wanneer de veiligheid of gezondheid van werknemers en bezoekers gevaar loopt.

Hun taak is letsel en schade zo veel mogelijk te voorkomen, of ten minste beperken. Wie bedrijfshulpverlener is, zorgt niet alleen dat ongelukken en brand voorkomen worden, maar zorgt er in geval van nood ook voor dat werknemers en klanten in veiligheid gebracht worden.

Los het simpel en eenvoudig gratis op

Zo krijgt u overzicht en kunt u gemakkelijk research doen. Of wat misschien nog makkelijker is: vul hier uw gegevens in en ons onderzoeksteam legt uw wens gratis voor aan ons partnernetwerk. U ontvangt de beste prijs/kwaliteit oplossing zonder enige tijdsinvestering!. (Toch raad ik je aan deze pagina eens door te spitten, zo weet je zeker dat je snel de beste keuze gemaakt hebt.) Nog meer bedrijf & personeelskosten vergelijken? Je kunt hier ook gemakkelijk je personeelskosten, arbodienstverlening en de quickscan laten checken en vergelijken.

↬ Wat is BHV

 

Wat is BHV, en wat kan ik er mee in mijn organisatie?

BHV of ook wel bedrijfshulpverlening is de hulp die binnen uw bedrijf wordt verleend bij incidenten. Door het voeren van een bedrijfshulpverleningsbeleid zorgt u er voor dat de gezondheid en veiligheid van uw medewerkers niet in gevaar komt.

Ieder bedrijf met personeel is in Nederland verplicht om een BHV beleid in te richten in de organisatie. De veiligheid van uw medewerkers en de continuïteit van uw bedrijf is natuurlijk van groot belang als ondernemer.

 

bhv bedrijfshulpverlening

We beginnen met…

Zoals net bescheven bent u als werkgever verplicht om een BHV beleid op te nemen in het gehele arbobeleid. Hieronder ziet u wat voor u van belang is om over BHV te weten.

We beginnen met de wet en de verplichtingen en gaan daarna door over het aanstellen van een bedrijfshulpverlener (bhv’er). Een bhv’er is een werknemer die is opgeleid om bij gevaarlijke situaties medewerkers en gasten hulp te verlenen.

Welke verplichtingen heb ik op bedrijfshulpverlening?

Je vraagt je nu als ondernemer natuurlijk af, maar welke verplichtingen zijn er dan? En wat voor gevolgen heeft dit voor mijn organisatiebeleid? Gelukkig zijn er in de Nederlandse arbowet een aantal zaken goed vastgelegd. Iedere werkgever in Nederland is dus sowieso verplicht om goede bedrijfshulpverlening te organiseren. Dit houdt in den beginsel in dat je een of meerdere BHVérs aanwijst in de organisatie. Het is dan natuurlijk wel vanzelfsprekend dat de manier van bedrijfshulpverlening is afgestemd op de grootte van het bedrijf, en de mate van risico dat er speelt.

BHVorganisatie

Het kan zo zijn dat werkgevers voor de uitvoering van hun bhv-taken een gezamenlijke bhv-organisatie hebben, dan moeten de afspraken over inhoud, opzet en uitvoering verplicht schriftelijk worden vastgelegd. Het mag echter nooit zo zijn dat de bedrijfshulpverlening geheel wordt uitbesteedt.De werkgever blijft namelijk altijd eindverantwoordelijk voor de bedrijfshulpverlening en kan zodoende aansprakelijk worden gesteld bij incidenten met een onnodige slechte afloop. De Inspectie SZW houdt streng toezicht op arbeidsomstandigheden en kan een hoge boete opleggen als de bedrijfshulpverlening in een onderneming te wensen over laat.


Ok, ik snap het maar wat zegt de wet nu precies?

In de Nederlandse Arbowet, opgesteld door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, staan de wettelijke eisen waar een bedrijfshulpverlener verplicht aan moet voldoen. Sinds 1 januari 2007 is dit artikel uit de Arbeidsomstandighedenwet aangepast en de eis van 8 uur herhaling per 2 jaar is komen te vervallen. In het huidige artikel 15 lid 3 staat nu kort maar krachtig:

De bedrijfshulpverleners beschikken over een zodanige opleiding en uitrusting, zijn zodanig in aantal en zodanig georganiseerd dat zij de in de Arbowet genoemde taken naar behoren kunnen vervullen.

Een prima artikel, maar toch schort er nog iets aan, het artikel geeft echter niet aan wat “naar behoren” inhoud. Daardoor worden de oude regels nog wel eens als leidraad genomen maar dit is niet meer verplicht. De oude regels zijn als volgt. 

Om de twee jaar worden per aangewezen werknemer ten minste acht uur besteed aan herhalingscursussen en oefeningen of andere activiteiten. Hiervan wordt een registratie bijgehouden [Arbobeleidsregel 2.21]

Als je de wet heel letterlijk wil nemen
Als je heel nauwkeurig kijkt kun je de volgende regel het beste hanteren:

bhv cursus

De cursussen en oefeningen

Voor bedrijfshulpverleners worden herhalingscursussen en oefeningen of andere activiteiten georganiseerd waaraan de bedrijfshulpverleners deelnemen.

Deze cursussen, oefeningen of activiteiten zijn van een zodanige inhoud en frequentie dat de kennis en vaardigheden van de bedrijfshulpverleners op het voor een adequate bedrijfshulpverlening vereiste niveau gehandhaafd blijven zoals beschreven in Arbowet artikel 2.22.

Maar waar moet een goede bedrijfshulpverlening dan precies aan voldoen?

De taken en verplichtingen van goede bedrijfshulpverlening zijn vastgelegd in de arbowetgeving. U zult daarin direct zien dat het opstellen van een Risico Inventarisatie- en Evaluatieplan opstellen een van de eerste taken is. Deze zogenoemde RIE zal als basis dienen om in te schatten welke maatregelen en voorzieningen van belang zijn voor de veiligheid in uw organisatie.

Uit de RIE komen een aantal conclusies die duidelijk maken wat de preciese risico’s zijn. Ook komt er naar voren wie de bedrijfshulpverleners zijn, en welke hulpverleningsorganisaties gewaarschuwd moeten worden bij calamiteiten. Zo dient u bijvoorbeeld ook te denken aan een ontruimingsplan voor die situaties.

Het is zo ver, u heeft bedrijfshulpverleners aangesteld en opgeleid. Maar dan komen er nog een aantal zaken bij kijken, zo moet de onderlinge communicatie goed zijn, moeten medewerkers weten wie de bedrijfshulpverlenerszijn, en moet het helder zijn waar de exacte vluchtwegen zijn.

Verstandig is het om met het personeel regelmatig een ontruimingsoefening te organiseren.

Aan welke eisen moeten mijn bedrijfshulpverleners voldoen?

Een bedrijfshulpverlener moet zo snel mogelijk ter plaatse kunnen zijn (binnen een aantal minuten). Het is dus verstandig te kiezen voor medewerkers die vaak aanwezig zijn. Daarbij is het ook belangrijk dat je kijkt naar de mentale capaciteiten van de medewerker. De beste keuze is om voor medewerkers te gaan die stressbestendig en doortastend zijn tijdens calamiteiten.

De bedrijfshulpverlener moet voldoende kennis hebben om de taken, zoals hierboven benoemd, goed te kunnen uitvoeren. De overheid heeft een opleidingsprofiel voor bedrijfshulpverleners ontwikkeld.

Uit de opgestelde RIE moet blijken of dit opleidingsprofiel goed genoeg is of dat er volstaan kan worden met de vereenvoudigde versie. In sommige gevallen kan de RIE aantonen dat er bedrijfshulpverleners met gespecialiseerde vaardigheden nodig zijn, met goede arbodienstverlening kunt u hierin ook ondersteund worden.

De keuze van een opleidingsinstituut is vrij. Maar kan bijvoorbeeld zo zijn dat u iemand in dienst heeft die al in het bezit is van een EHBO-diploma, dan kunt u er ook voor kiezen deze persoon alleen op specifieke gebieden zoals brandbeperking, ontruimung en de interne procedures bij te scholen.

Het is van belang om u te realiseren dat u zelf in samenwerking moet gaan met de plaatselijke brandweer en het rode kruis. Er zijn dus diverse mogelijkheden om aan de wet te voldoen, zolang u er maar voor zorgt dat de bhv’ers voldoende zijn opgeleid en u heeft vastgelegd hoe ze zijn opgeleid. De arbeidsinspectie zal deze factoren ook vrijwel altijd als uitgangspunt nemen.

Wat doet een BHVer, en wat zijn zijn competenties?

Ok, het is nu duidelijk waar uw verplichtingen liggen. Maar wat doet een BHVér nu precies? Een bedrijfshulpverlener (bhv’er) is opgeleid om in geval van nood de werknemers en klanten in veiligheid te brengen. Zo weet een BHVér hoe hij mensen uit een brandend gebouw moet krijgen en hoe hij bij een ongeval eerste hulp moet verlenen. Een echt verlengstuk van de totale bedrijfshulpverlening dus, veel medewerkers beseffen zich ook direct wat voor een verantwoordelijkheid ze zich toegewezen krijgen. Onderschat dit niet en ondersteun ze met goede bedrijfshulpverlening. Nog even een keer alle hoofdpunten op een rijtje:

Een BHVér is belangrijk bij:

⦁ Eerste hulp bij ongevallen.

⦁ Bestrijden van brand.

⦁ Het in noodsituaties evacueren van werknemers

Het aantal bhv’ers dat je aanstelt, ligt niet vast in de wet. Maar maak hier geen gebruik van…

Je moet als bedrijf namelijk wel bepalen of het aantal bhv’ers en bij de manier waarop je de bhv organiseert, rekening gehouden wordt met de grootte van het bedrijf en de risico’s die komen kijken binnen je bedrijf.

Voorbeeld:

Werknemers die op hoogte werken en met veel zware voorwerpen in een fabriek te maken krijgen, lopen meer risico om bij een ongeval betrokken te raken dan werknemers die op kantoor achter een computer zitten.

Zorg er voor dat iedere medewerker goed kan bijdragen aan de bedrijfshulpverlening

Om te zorgen dat elke bedrijfshulpverlener zijn taak goed kan uitvoeren zijn er diverse cursussen en opleidingen te volgen. Als de risico’s in het bedrijf klein zijn, voldoet vaak alleen de bhv-opleiding. Als dat niet het geval is, dan is het aan te raden om de bedrijfshulpverlener een complete EHBO-cursus en een opleiding Brandbestrijding te laten volgen.

Hoeveel BHV-ers moeten er in mijn bedrijf aanwezig zijn? Door het uitvoeren van de risico-inventarisatie en evaluatie (RIE) berekening kan er een inschatting worden gemaakt van de benodigde bedrijfshulpverleners. De werkgever mag ook zelf de taak van bedrijfshulpverlener op zich nemen indien hij/zij maar voldoende deskundigheid, ervaring en uitrusting heeft.

Wanneer de werkgever afwezig is, moet er verplicht een andere opgeleide bedrijfshulpverlener aanwezig zijn.

bedrijfshulpverlening in bedrijf

Het kan natuurlijk zo zijn dat er een of meerdere van je BHVers niet op alle dagen aanwezig is als je bedrijf geopend is, in dit geval moet je er toch voor zorgen dat er genoeg bedrijfshulpverleners aanwezig zijn.

Dit houdt dus in dat er meer bedrijfshulpverleners moeten worden opgeleid dan dat er verplicht aanwezig moeten zijn.

Op deze manier voorkom je dat je bedrijfshulpverlener afwezig is wanneer er een ongeval plaatsvindt, met alle gevolgen van dien. Indien u mindervalide werknemers in dienst heeft bent u ook verplicht om één extra BHVer aan te stellen.

Een aantal eenvoudige aandachtspunten voor bedrijfshulpverlening

 • Het is handig om alle BHVers zo veel mogelijk te verspreiden over de verschillende locaties/afdelingen binnen het bedrijf, zo is het makkelijk om in geval van nood snel te handelen en om direct aanwezig te zijn bij calamiteiten.
 • Het is slim om de BHVers een keer per jaar een herhalingscursus te laten volgen, zo blijft het top of mind.
 • Het is niet slim om werknemers te verplichten om BHVer te worden. Vrijwillige betrokkenheid en echte wil vanuit de werknemer is van groot belang om succesvol beleid te voeren.
 • Gebruik geen medewerkers met een externe functie zoals een accountmanager als bedrijfshulpverlener. Stel altijd medewerkers aan die vaak aanwezig zijn op de werkvloer zoals de binnendienst.
 • Beloon medewerkers en stel als bedrijf voor dat een bhv’er een jaarlijkse vergoeding krijgt voor zijn extra werkzaamheden.

Oh , denk hier nog even aan, voorzieningen voor BHVérs zijn ook erg belangrijk!

Dat betekent dat het materiaal in van goede kwaliteit is, de uitrusting, de beschikbaarheid daarvan, en de geoefendheid in orde is en dat er de mogelijkheid is om een opleiding te volgen. Bespaar hier niet op, zie het als een extra toevoeging op de continuiteit van uw organisatie.

Maar die herhalingscursus bij een opleidingsinstituut, is die verplicht?

Het antwoord is simpel. Nee, een herhalingscursus is niet verplicht. De wet geeft aan dat de bedrijfshulpverleners beschikken over een zodanige opleiding en uitrusting, zijn zodanig in aantal en zodanig georganiseerd dat zij de taken zoals genoemd in de Arbowet naar behoren kunnen vervullen. Een herhalingscursus is dus niet verplicht binnen uw bedrijfshulpverleningsplan.

Je kunt bijvoorbeeld…

Toch kunt u personeel op een andere manier trainen, zo is het mogelijk om brandoefeningen te organiseren voor uw personeel of iemand van het Rode Kruis uit te nodigen voor uitleg. Als u een ontruimingsplan moet hebben, dan moet u ook regelmatig de ontruiming oefenen. Het advies luidt om dit minimaal één keer per jaar te doen, leg dit ook weer vast in een rapportage zodat alles helder en inzichtelijk is.

Zorg er voor dat uw kennis up-to-date blijft

Als u er maar voor zorgt dat de kennis bhv up-to-date blijft. Dat u voldoende tijd besteedt aan het bijscholen van uw medewerkers moet u kunnen aantonen door een vorm van registratie. Dit kan bijvoorbeeld door het tonen van een bevestiging van de brandweer dat er een brandoefening is geweest, een verslag waarin staat dat u bhv heeft behandeld tijdens een werkoverleg, een certificaat van een cursus etc.

  bedrijfshulpverlening herhalingscursus

  Welke alternatieven zijn er voor het volgen van een herhalingscursus?

  • Zorg er voor dat er in werkvergaderingen aandacht wordt besteed aan het opfrissen van bedrijfshulpverlening.
  • Bezoek een brandweerkazerne en oefen daar op specifieke competenties.
  • Bedrijven met brandmeldinstallaties kunnen bij service beurt de melder checken en een praktijkoefening uitvoeren.
  • Roep elk kwartaal BHVers bijeen, en oefen dan gezamelijk zodat er van elkaar geleerd kan wordenom
  • Laat elke BHVer om de beurt één keer per maand de EHBO-dozen controleren en bijvullen aan de hand van het bedrijfshulpverlening plan.
  • Elke BHVer om de beurt één keer per maand de uitgangen en de blusapparaten laten controleren aan de hand van het calamiteitenplan.
  Summary
  Review Date
  Reviewed Item
  Bedrijfshulpverlening vergelijken
  Author Rating
  41star1star1star1stargray
  x Gedeeld